Bras­se­rie Birds

 

Momen­teel zijn wij alleen geo­pend voor onze hotel­gas­ten. Wij hopen u snel weer te mogen ontvangen.
Wilt u ook bij ons komen loge­ren? Kijk dan bij onze hote­lar­ran­ge­men­ten voor een heer­lijk nacht­je weg.

Wij han­te­ren de vol­gen­de maatregelen:
— ont­bijt, lunch en diner op de kamer
— houdt reke­ning met ande­re gas­ten en personeel
— bij de ingang staat een hygi­ë­ne zuil
— na 20.00 uur verkopen/schenken wij geen alco­ho­li­sche dran­ken meer
— het per­so­neel vol­doet aan alle hygiënevoorschriften
— tot slot: ont­span, beleef en geniet!