Con­tact

 

De recep­tie is van maan­dag tot en met vrij­dag tele­fo­nisch te berei­ken tus­sen 8.30 en 17.00 uur. Belt u op een ander tijd­stip, dan staan onze bedie­nings­me­de­wer­kers u graag te woord. Zij hel­pen u met alle ple­zier maar kun­nen moge­lijk niet al uw vra­gen beant­woor­den.

 

U kunt ook onder­staand con­tact­for­mu­lier invul­len. Wij rea­ge­ren bin­nen 24 uur.

Naam *

E‑mail *

Tele­foon­num­mer

Opmer­kin­gen

Stuur mij ook de Nieuws­brief van Hoog Hol­ten

* Ver­plich­te invoer

Tele­foon

+31 (0)548 361306

Adres

Fort­haars­weg 7
7451 JS Hol­ten

E‑mail

info@hoogholten.nl