Con­tact


De recep­tie is van maan­dag tot en met vrij­dag tele­fo­nisch te berei­ken tus­sen 8.30 en 17.00 uur. Belt u op een ander tijd­stip, dan staan onze bedie­nings­me­de­wer­kers u graag te woord. Zij hel­pen u met alle ple­zier maar kun­nen moge­lijk niet al uw vra­gen beantwoorden.

U kunt ook onder­staand con­tact­for­mu­lier invul­len. Wij rea­ge­ren bin­nen 24 uur.

  Naam *

  E‑mail *

  Tele­foon­num­mer

  Opmer­kin­gen

  Stuur mij ook de Nieuws­brief van Hoog Holten

  * Ver­plich­te invoer

  Res­tau­rant & Hotel Hoog Holten
  Fort­haars­weg 7
  7451 JS Holten
  +31 (0)548–361306
  info@hoogholten.nl