Con­tact


De recep­tie is van maan­dag tot en met vrij­dag tele­fo­nisch te berei­ken tus­sen 8.30 en 17.00 uur. Belt u op een ander tijd­stip, dan staan onze bedie­nings­me­de­wer­kers u graag te woord. Zij hel­pen u met alle ple­zier maar kun­nen moge­lijk niet al uw vra­gen beantwoorden.

U kunt ook onder­staand con­tact­for­mu­lier invul­len. Wij rea­ge­ren bin­nen 24 uur.

Naam *

E‑mail *

Tele­foon­num­mer

Opmer­kin­gen

Stuur mij ook de Nieuws­brief van Hoog Holten

* Ver­plich­te invoer

Res­tau­rant & Hotel Hoog Holten
Fort­haars­weg 7
7451 JS Holten
+31 (0)548–361306
info@hoogholten.nl