Erop­uit

 

Len­te, zomer, herfst of win­ter: het bos is in alle sei­zoe­nen de moei­te waard. Het ont­lui­ken­de groen van de len­te, de paar­se explo­sie van de hei­de­vel­den in de zomer, de prach­ti­ge herfst­kleu­ren en de ver­stil­de win­ter­pracht. Hoog Hol­ten grenst aan het Pie­ter­pad en ande­re wan­de­lin­gen of fiets­toch­ten begin­nen bij de voor­deur. Voor onder­weg maken wij een heer­lij­ke pick­nick­mand klaar.

Op loop­af­stand:

vergaderbreaks

NATUURDIORAMA HOLTERBERG

Op slechts 1 km loop­af­stand van Hoog Hol­ten vindt u Natuur­di­o­ra­ma Hol­ter­bergNatuur­di­o­ra­ma Hol­ter­berg heeft een van de groot­ste col­lec­ties Euro­pe­se dier­soor­ten van Neder­land en laat meer dan 500 die­ren zien. Vari­ë­rend van de groot­ste zang­vo­gel van Neder­land, tot de eni­ge aap in Euro­pa. Natuur­di­o­ra­ma Hol­ter­berg heeft 11 levens­gro­te diorama’s waar veel van de die­ren in staan.

Entree: € 5,75 per per­soon. Rond­lei­ding door het muse­um: € 27,50 per groep.

vergaderbreaks

CANADIAN WAR CEMETRY

De Cana­de­se Oor­logs­be­graaf­plaats vormt in deze omge­ving een van de meest indruk­wek­ken­de her­in­ne­rin­gen aan de 2de Wereld­oor­log. Nog steeds is de begraaf­plaats Cana­dees grond­ge­bied.
Bezoe­kers van het in 2011 geo­pen­de infor­ma­tie­cen­trum krij­gen met tek­sten, foto’s, per­soon­lij­ke ver­ha­len en audio­vi­su­e­le mid­de­len een impres­sie van de bevrij­ding van Oost-Neder­land door de Cana­de­zen. Elk van de 1.400 gra­ven op het ere­veld heeft een ver­haal.

Het infor­ma­tie­cen­trum brengt het ver­haal ach­ter het ere­veld tot leven, van alge­me­ne his­to­ri­sche impres­sie tot per­soon­lij­ke anek­do­te.
Entree: gra­tis. Bezoek aan begraaf­plaats met gids: € 57,50 per uur.

vergaderbreaks

HUIFKARTOCHT

Een mooie tocht door bos en hei­de, heu­vel en dal, over flo­ra en fau­na op de Hol­ter­berg.

Kos­ten: €100,00 per uur. Als u een tocht wilt maken met een pro­fes­si­o­ne­le natuur­gids aan boord dan betaalt u een toe­slag à € 57,50 per uur.

MIDGETGOLFBAAN

Op slechts 1 km loop­af­stand van Hoog Hol­ten vindt u Bui­ten­ge­woon Hol­ten. Gele­gen aan de rand van het Nati­o­naal Park de Sal­land­se Heu­vel­rug lig­gen deze schit­te­ren­de mid­get­golf­ba­nen. Een unie­ke loca­tie voor een spor­tief dag­je, mid­den in de natuur.

Prijs: € 4,00 per per­soon.

wandelen

WANDELEN

Wan­de­len onder bege­lei­ding van een bos­wach­ter.

Natuur­wan­de­ling of sagen-legen­de­wan­de­ling € 57,50 per uur (groeps­groot­te max +/- 20 per­so­nen).

vergaderbreaks

KLOOTSCHIETEN

Op eigen gele­gen­heid. U krijgt de klo­ten, een rou­te en de spel­re­gels van ons mee.

Kos­ten: € 2,00 per per­soon.

fietsen vergaderbreaks

FIETSEN / MOUNTAINBIKEN

Fiet­sen en moun­tain­bi­kes zijn bij ons te huur. Kos­ten: fiet­sen € 11,- per dag en moun­tain­bi­kes € 21,00 per dag inclu­sief helm.
Bij de recep­tie ligt een map met diver­se rou­tes.

Indien u onder bege­lei­ding wilt moun­tain­bi­ken dat kan dat via MBT Cli­nic. Zij stem­men de leng­te en moei­lijk­heids­graad van de cli­nic geheel af op de deel­ne­mers.

vergaderbreaks

GEOCACHING

Met behulp van GPS-appa­ra­ten op pad over de Hol­ter­berg op zoek naar de schat. De rou­te volgt u door mid­del van uit te voe­ren opdrach­ten in samen­wer­king met de GPS.

Kos­ten: 1,5 uur € 4,50 per per­soon, 2,5 uur € 7,00 per per­soon.

NOSTALGISCHE SOLEXTOUR

Prij­zen op aan­vraag, afhan­ke­lijk van aan­tal per­so­nen en tijds­duur.

Via www.solexverhuurtwente.nl.

Ver­der in de direc­te omge­ving:

De Han­ze­ste­den Deven­ter en Zut­phen

Ver­schei­de­ne golf­ba­nen zoals in Wier­den, Lochem, Die­pen­veen en Ensche­de.

Diver­se kas­te­len en kas­teel­tui­nen zoals Kas­teel Ver­wol­de in Laren Gld. dat ook bin­nen bezich­tigd kan wor­den.

Voor meer infor­ma­tie over de omge­ving: Toe­ris­me Rijs­sen-Hol­ten