Jeu­nes Res­tau­ra­teurs d’Europe


Hoog Hol­ten is sinds 1999 aan­ge­slo­ten bij de Jeu­nes Res­tau­ra­teurs d’Europe (JRE).

JRE is een ver­e­ni­ging van jon­ge res­tau­ra­teurs. Zij heb­ben gemeen dat ze hun talent en pas­sie voor het vak met elkaar wil­len delen.

In totaal zijn er meer dan 350 JRE-res­tau­rants in Euro­pa, ver­spreid over 11 lan­den: Bel­gië, Duits­land, Frank­rijk, Ita­lië, Kro­a­tië, Luxem­burg, Neder­land, Oos­ten­rijk, Slo­ve­nië, Span­je en Zwit­ser­land. In 2008 heeft ook Austra­lië zich aangesloten.

De chefs van JRE com­bi­ne­ren hoog­waar­dig culi­nair vak­man­schap met pas­sie voor de Euro­pe­se gas­tro­no­mie en res­pect voor de loka­le tra­di­ties en pro­duc­ten. Als geen ander zijn zij thuis in de inno­va­tie­ve en inven­tie­ve kook­kunst, zon­der de culi­nai­re erfe­nis uit het oog te ver­lie­zen. Daar­naast onder­schei­den de JRE-res­tau­rants zich qua loca­tie, inte­ri­eur, omge­ving en service.

Kijk voor meer infor­ma­tie op de site van JRE.