Pri­va­cy


Hoog Hol­ten res­pec­teert uw privacy.

Met het gebruik van de web­si­te gaan wij ervan uit dat u de hier­on­der opge­no­men pri­va­cy­ver­kla­ring, dis­clai­mer en alge­me­ne voor­waar­den accepteert.

Pri­va­cy­ver­kla­ring

Res­tau­rant & Hotel Hoog Hol­ten res­pec­teert de pri­va­cy van de bezoe­kers van haar web­si­te, in het bij­zon­der de rech­ten van bezoe­kers met betrek­king tot de geau­to­ma­ti­seer­de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens.  Van­we­ge vol­le­di­ge trans­pa­ran­tie met onze klan­ten heb­ben wij daar­om een  beleid gefor­mu­leerd en geïm­ple­men­teerd met betrek­king tot deze ver­wer­kin­gen zelf, het doel ervan als­ook de moge­lijk­he­den voor betrok­ke­nen om hun de rech­ten zo goed moge­lijk te kun­nen uitoefenen.
Voor alle aan­vul­len­de infor­ma­tie over de bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens kunt u terecht op de web­si­te van de Auto­ri­teit per­soons­ge­ge­vens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Tot­dat u op de web­si­te het gebruik van coo­kies en ande­re trac­king sys­tems accep­teert, plaat­sen wij geen ana­ly­ti­sche coo­kies en/of trac­king coo­kies op uw com­pu­ter, mobie­le tele­foon of tablet.
Met het voort­zet­ten van het bezoek van deze web­si­te accep­teert u de vol­gen­de gebrui­kers­voor­waar­den. De hui­di­ge op de web­si­te beschik­ba­re ver­sie van de pri­va­cy poli­cy is de eni­ge ver­sie die van toe­pas­sing is zolang u de web­si­te bezoekt, tot­dat een nieu­we ver­sie de hui­di­ge ver­sie vervangt.

Arti­kel 1 — Wet­te­lij­ke bepalingen

* Web­si­te : hoogholten.nl
* Ver­ant­woor­de­lij­ke voor de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens: Res­tau­rant & Hotel Hoog Hol­ten, geves­tigd te Fort­haars­weg 7, 7451JS Hol­ten, kvk-num­mer: 38022691

Arti­kel 2 — Toe­gang tot de website

* De toe­gang tot de web­si­te en het gebruik is strikt U zult deze web­si­te als­ook de gege­vens en infor­ma­tie die daar­op ver­strekt wor­den niet gebrui­ken voor commerciële‑, poli­tie­ke- of publi­ci­tai­re doel­ein­den, danwel voor eni­ge com­mer­ci­ë­le aan­bie­din­gen en in het bij­zon­der niet gebrui­ken voor onge­vraag­de elek­tro­ni­sche aanbiedingen.

Arti­kel 3 — De con­tent van de website

* Alle mer­ken, afbeel­din­gen, tek­sten, com­men­ta­ren, illu­stra­ties, (animatie)plaatjes, video­beel­den, gelui­den, als­ook alle tech­ni­sche appli­ca­ties die gebruikt kun­nen wor­den om de web­si­te te laten func­ti­o­ne­ren en meer in het alge­meen alle onder­de­len die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten. Iede­re repro­duc­tie, her­ha­ling, gebruik of aan­pas­sing, op wel­ke wij­ze dan ook, van het geheel of slechts een onder­deel ervan, met inbe­grip van de tech­ni­sche appli­ca­ties, zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de ver­ant­woor­de­lij­ke, is ten streng­ste ver­bo­den. Indien de beheer­der niet met­een actie onder­neemt tegen enig inbreuk, kan dat niet wor­den opge­vat als stil­zwij­gen­de toe­stem­ming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Arti­kel 4 — Het beheer van de website

* Voor het goe­de beheer van de web­si­te kan de beheer­der op ieder moment:

  • de toe­gang aan een bepaal­de cate­go­rie bezoe­kers schor­sen, onder­bre­ken of beper­ken tot de gehe­le of een gedeel­te van de website

  • alle infor­ma­tie ver­wij­de­ren die het func­ti­o­ne­ren van de web­si­te kan ver­sto­ren of in strijd is met nati­o­na­le of inter­na­ti­o­na­le wet­ge­ving of in strijd is met inter­net- etiquette

  • de web­si­te tij­de­lijk niet beschik­baar heb­ben ten­ein­de upda­tes uit te kun­nen voeren

Arti­kel 5 — Verantwoordelijkheden

* De beheer­der is in geen geval ver­ant­woor­de­lijk voor falen, sto­rin­gen, moei­lijk­he­den of onder­bre­kin­gen van het func­ti­o­ne­ren van de web­si­te, waar­door de web­si­te of een van zijn func­ti­o­na­li­tei­ten niet toe­gan­ke­lijk De wij­ze waar­op u ver­bin­ding zoekt met de web­si­te is uw eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid. U dient zelf alle geschik­te maat­re­ge­len te tref­fen om uw appa­ra­tuur en uw gege­vens te bescher­men tegen onder ande­re virus­aan­val­len op het inter­net. U bent boven­dien zelf ver­ant­woor­de­lijk voor de web­si­tes en de gege­vens die u op inter­net raadpleegt.
* De beheer­der is niet aan­spra­ke­lijk voor juri­di­sche pro­ce­du­res die tegen u wor­den gevoerd:

  • van­we­ge het gebruik van de web­si­te of dien­sten toe­gan­ke­lijk via internet

  • van­we­ge het schen­den van de voor­waar­den van deze pri­va­cy policy

* De beheer­der is niet ver­ant­woor­de­lijk voor eni­ge scha­de die u zelf oploopt, dan wel der­den of uw appa­ra­tuur oplo­pen als gevolg van uw ver­bin­ding met of het gebruik van de U zult zich ont­hou­den van iede­re actie tegen de beheer­der als gevolg hiervan.
* Indien de beheer­der betrok­ken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze web­si­te, is hij gerech­tigd alle scha­de die hij dien­ten­ge­vol­ge lijdt en nog zal lij­den op u te verhalen.

Arti­kel 6 — Het ver­za­me­len van gegevens

* Uw gege­vens wor­den ver­za­meld door Res­tau­rant & Hotel Hoog Hol­ten. Onder per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­staan: alle infor­ma­tie over een geï­den­ti­fi­ceer­de of iden­ti­fi­ceer­ba­re natuur­lij­ke per­soon; als iden­ti­fi­ceer­baar wordt beschouwd een natuur­lij­ke per­soon die direct of indi­rect kan wor­den geï­den­ti­fi­ceerd, met name aan de hand van een iden­ti­fi­ca­tor zoals een naam, een iden­ti­fi­ca­tie­num­mer, loca­tie­ge­ge­vens, een onli­ne iden­ti­fi­ca­tor of een of meer ele­men­ten die ken­mer­kend zijn voor de fysie­ke, fysi­o­lo­gi­sche, gene­ti­sche, psy­chi­sche, eco­no­mi­sche, cul­tu­re­le of sociale.
* De per­soons­ge­ge­vens die op de web­si­te wor­den ver­za­meld wor­den hoofd­za­ke­lijk gebruikt door de beheer­der voor het onder­hou­den van rela­ties met u en indien aan de orde voor het ver­wer­ken van uw

Arti­kel 7 — Uw rech­ten met betrek­king tot uw gegevens

* Op grond van arti­kel 13 lid 2 sub b AVG heeft een­ie­der recht op inza­ge van en rec­ti­fi­ca­tie of wis­sing van zijn per­soons­ge­ge­vens of beper­king van de hem betref­fen­de ver­wer­king, als­me­de het recht tegen de ver­wer­king bezwaar te maken en het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. U kunt deze rech­ten uit­oe­fe­nen door con­tact met ons op te nemen via info@hoogholten.nl.
* Ieder ver­zoek daar­toe dient te wor­den ver­ge­zeld van een kopie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs, waar­op u uw hand­te­ke­ning heeft gezet en onder ver­mel­ding van het adres waar­op er met u con­tact kan wor­den Bin­nen 1 maand na het inge­dien­de ver­zoek, krijgt u ant­woord op uw ver­zoek. Afhan­ke­lijk van de com­plexi­teit van de ver­zoe­ken en het aan­tal van de ver­zoe­ken kan deze ter­mijn indien nodig met 2 maan­den wor­den verlengd.

Arti­kel 8 — Ver­wer­king van persoonsgegevens

* In geval van schen­ding van eni­ge wet- of regel­ge­ving, waar­van de bezoe­ker wordt ver­dacht en waar­voor de auto­ri­tei­ten per­soons­ge­ge­vens nodig heb­ben die de beheer­der heeft ver­za­meld, wor­den deze aan hen ver­strekt na een uit­druk­ke­lijk en gemo­ti­veerd ver­zoek van die auto­ri­tei­ten, waar­na deze per­soons­ge­ge­vens mits­dien niet meer onder de bescher­ming van de bepa­lin­gen van deze privacyverklaring
* Indien bepaal­de infor­ma­tie nood­za­ke­lijk is om toe­gang te krij­gen tot bepaal­de func­ti­o­na­li­tei­ten van de web­si­te, zal de ver­ant­woor­de­lij­ke het ver­plich­te karak­ter van deze infor­ma­tie aan­ge­ven op het moment van het vra­gen van de

Arti­kel 9 — Com­mer­ci­ë­le aanbiedingen

 * U kunt com­mer­ci­ë­le aan­bie­din­gen krij­gen van de beheer­der. Indien u deze niet (meer) wenst te ont­van­gen, stuurt u een mail naar het vol­gen­de adres: info@hoogholten.nl.
* Indien u tij­dens het bezoek van de web­si­te eni­ge per­soons­ge­ge­vens tegen­komt, dient u zich te ont­hou­den van het ver­za­me­len ervan of van enig ander onge­oor­loofd gebruik als­ook van iede­re daad die een inbreuk op de per­soon­lij­ke levens­sfeer van die perso(o)n(en) ople­vert. De beheer­der is in geen geval ver­ant­woor­de­lijk in bovengenoemde

Arti­kel 10 — Bewaar­ter­mijn gegevens

 * De door de beheer­der van web­si­te ver­za­mel­de gege­vens wor­den gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is.

Arti­kel 11 — Cookies

Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij bezoek aan onze web­si­te geplaatst wordt op de har­de schijf van je Een coo­kie bevat gege­vens zodat je bij elk bezoek aan onze web­si­te als bezoe­ker kan wor­den her­kend. Het is dan moge­lijk om onze web­si­te spe­ci­aal op jou in te stel­len en het inlog­gen te ver­ge­mak­ke­lij­ken. Wan­neer je onze web­si­te bezoekt, ver­schijnt er een ban­ner waar­mee we je infor­me­ren over het gebruik van coo­kies. Bij ver­der gebruik van onze web­si­te accep­teer je het gebruik ervan. Je toe­stem­ming is gel­dig voor een peri­o­de van der­tien maanden.
* Wij gebrui­ken de vol­gen­de soor­ten coo­kies op onze website:

  • Goog­le Ana­ly­tics (ana­ly­ti­sche cookie)

  •  Func­ti­o­ne­le coo­kies: zoals ses­sie- en login coo­kies voor het bij­hou­den van ses­sie- en inloginformatie.

  • Ana­ly­ti­sche coo­kies: om inza­ge te krij­gen in het bezoek aan onze web­si­te op basis van infor­ma­tie over bezoe­kers­aan­tal­len, popu­lai­re pagina’s en onder­wer­pen. Op deze wij­ze kun­nen we de com­mu­ni­ca­tie en infor­ma­tie­voor­zie­ning beter afstem­men op de behoef­ten van bezoe­kers van onze web­si­te. We kun­nen niet zien wie onze web­si­tes bezoekt of van­af wel­ke pc het bezoek plaatsvindt.

* Wan­neer u onze web­si­te bezoekt kun­nen coo­kies afkom­stig van de ver­ant­woor­de­lij­ke en/of der­den op uw appa­ra­tuur wor­den geïn­stal­leerd. Tij­dens uw eer­ste bezoek aan de web­si­te, ver­schijnt er een ban­ner waar­mee we u infor­me­ren over het gebruik van Bij ver­der gebruik van de web­si­te accep­teert u het gebruik ervan. Uw toe­stem­ming is gel­dig voor een peri­o­de van der­tien maanden.
* Voor meer infor­ma­tie over het gebruik, het beheer en het ver­wij­de­ren van coo­kies voor elk bestu­rings­ty­pe, nodi­gen wij u uit om de vol­gen­de link te raad­ple­gen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en- post/cookies#faq

Arti­kel 12 — Beeld­ma­te­ri­aal en aan­ge­bo­den producten

* Aan het beeld­ma­te­ri­aal dat behoort bij de aan­ge­bo­den pro­duc­ten op de web­si­te kun­nen geen rech­ten worden.

Arti­kel 13 — Toe­pas­se­lijk recht

 * Op deze voor­waar­den is Neder­lands Recht van toe­pas­sing. De recht­bank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheer­der is exclu­sief bevoegd bij even­tu­e­le geschil­len omtrent deze voor­waar­den, behou­dens wan­neer hier­op een wet­te­lij­ke uit­zon­de­ring van toepassing

Arti­kel 14 — Contact

* Voor vra­gen, pro­duct­in­for­ma­tie of infor­ma­tie over de web­si­te zelf, kunt u zich rich­ten tot: Direc­tie, info@hoogholten.nl, 0548–363075.

Dis­clai­mer

Op het gebruik van deze web­si­te (www.hoogholten.nl) zijn onder­staan­de gebruiks­voor­waar­den van toe­pas­sing. Door gebruik te maken van deze web­si­te, wordt u geacht ken­nis te heb­ben geno­men van de gebruiks­voor­waar­den en deze te heb­ben aanvaard.

Gebruik van informatie

Res­tau­rant en Hotel Hoog Hol­ten streeft ernaar op deze web­si­te altijd juis­te en actu­e­le infor­ma­tie aan te bie­den. Hoe­wel deze infor­ma­tie met de grootst moge­lij­ke zorg­vul­dig­heid is samen­ge­steld, staat Res­tau­rant en Hotel Hoog Hol­ten niet in voor de vol­le­dig­heid, juist­heid of actu­a­li­teit van de infor­ma­tie. De juri­di­sche infor­ma­tie op de web­si­te is van alge­me­ne aard en kan niet wor­den beschouwd als een ver­van­ging van juri­disch advies.

Aan de infor­ma­tie kun­nen geen rech­ten wor­den ont­leend. Res­tau­rant en Hotel Hoog Hol­ten aan­vaardt geen aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de die voort­vloeit uit het gebruik van de infor­ma­tie of de web­si­te en even­min voor het niet goed func­ti­o­ne­ren van de website.

Op basis van het ver­zen­den en ont­van­gen van infor­ma­tie via de web­si­te of via e‑mail kan niet zon­der meer een rela­tie tus­sen Res­tau­rant en Hotel Hoog Hol­ten en de gebrui­ker van de web­si­te ontstaan.

E‑mail

Res­tau­rant en Hotel Hoog Hol­ten garan­deert niet dat aan haar gezon­den e‑mails (tij­dig) wor­den ont­van­gen of ver­werkt, omdat tij­di­ge ont­vangst van e‑mails niet kan wor­den gega­ran­deerd. Ook de vei­lig­heid van het e‑mailverkeer kan niet vol­le­dig wor­den gega­ran­deerd door de hier­aan ver­bon­den veiligheidsrisico’s. Door zon­der encryp­tie of wacht­woord­be­vei­li­ging per e‑mail met Res­tau­rant en Hotel Hoog Hol­ten te cor­res­pon­de­ren, accep­teert u dit risico.

Hyper­links

Deze web­si­te kan hyper­links bevat­ten naar web­si­tes van der­den. Res­tau­rant en Hotel Hoog Hol­ten heeft geen invloed op web­si­tes van der­den en is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de beschik­baar­heid of inhoud daar­van. Res­tau­rant en Hotel Hoog Hol­ten aan­vaardt dan ook geen aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de die voort­vloeit uit het gebruik van web­si­tes van derden.

Intel­lec­tu­e­le eigendomsrechten

Alle publi­ca­ties en uitin­gen van Res­tau­rant en Hotel Hoog Hol­ten zijn beschermd door auteurs­recht en ande­re intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten. Behal­ve voor per­soon­lijk en niet com­mer­ci­eel gebruik, mag niets uit deze publi­ca­ties en uitin­gen op wel­ke manier dan ook ver­veel­vou­digd, geko­pi­eerd of op een ande­re manier open­baar wor­den gemaakt, zon­der dat Res­tau­rant en Hotel Hoog Hol­ten daar voor­af schrif­te­lij­ke toe­stem­ming voor heeft gegeven.