Ver­ga­der­breaks

 

Kor­te work­shops of acti­vi­tei­ten, die een bij­een­komst nét dat beet­je extra kun­nen geven. Acti­vi­tei­ten gericht op inspan­ning of juist ont­span­ning, altijd op maat gemaakt voor de zake­lij­ke markt. Een ori­gi­ne­le en leu­ke manier om uw team beter te leren ken­nen, de samen­wer­king te ver­ster­ken of even­tu­e­le con­flic­ten bin­nen de orga­ni­sa­tie op te lossen!

Toektoek (1)

Elek­tri­sche Toek Toek

Wilt u genie­ten van de fris­se wind en de gelui­den van de vogels en de die­ren in de omge­ving horen tij­dens het rijden?
Dan zult u met het huren van de Toek het zelf kun­nen ontdekken.
3 uur van­af € 47,50

Natuurmuseum Holterberg (2)

Natuur­mu­se­um Holterberg

Op loop­af­stand van Hoog Hol­ten vindt u Natuur­mu­se­um Hol­ter­berg. Dit muse­um heeft een van de groot­ste col­lec­ties Euro­pe­se dier­soor­ten van Neder­land en laat meer dan 500 die­ren zien. Natuur­mu­se­um Hol­ter­berg heeft 11 levens­gro­te diorama’s.

Entree: € 6,75 per per­soon. Rond­lei­ding door het muse­um: € 35,00 per groep.

Huifkartocht Holterberg

Huif­kar­tocht

Een mooie tocht door bos en hei­de, heu­vel en dal, over flo­ra en fau­na op de Holterberg.
Kos­ten: €110,00 per uur.

Als u een tocht wilt maken met een pro­fes­si­o­ne­le natuur­gids aan boord dan betaalt u een toe­slag à € 55,00 per uur.

Fietshuur Hoog Holten

Fiet­sen / mountainbiken

Fiet­sen en moun­tain­bi­kes zijn bij ons te huur. Fiet­sen € 12,- per dag en moun­tain­bi­kes € 24,50 per dag inclu­sief helm. Bij de recep­tie ligt een map met diver­se routes.
De moun­tain­bi­kes reser­ve­ren wij via Jan Stam Fiets­ver­huur

Indien u onder bege­lei­ding wilt moun­tain­bi­ken dat kan dat via MBT Clinc. Zij stem­men de leng­te en moei­lijk­heids­graad van de cli­nic geheel af op de deelnemers.

Kloot­schie­ten

Op eigen gele­gen­heid. U krijgt de klo­ten, een rou­te en de spel­re­gels van ons mee.

Kos­ten: € 2,00 per persoon.

Geo­coa­ching

Met behulp van GPS-appa­ra­ten op pad over de Hol­ter­berg op zoek naar de schat. De rou­te volgt u door mid­del van uit te voe­ren opdrach­ten in samen­wer­king met de GPS.
Dit is moge­lijk bij Bui­ten­ge­woon Hol­ten. Kos­ten: 2 uur € 4,50 per persoon.

Cana­di­an War Cemetry

De Cana­de­se Oor­logs­be­graaf­plaats vormt in deze omge­ving een van de meest indruk­wek­ken­de her­in­ne­rin­gen aan de 2de Wereld­oor­log. Nog steeds is de begraaf­plaats Cana­dees grondgebied.
Het infor­ma­tie­cen­trum brengt het ver­haal ach­ter het ere­veld tot leven, van alge­me­ne his­to­ri­sche impres­sie tot per­soon­lij­ke anekdote.
Entree: gra­tis. Bezoek aan begraaf­plaats met gids: € 55,00 per uur.

vergaderbreaks

Work­shop schapendrijven

De work­shop begint met een indruk­wek­ken­de demon­stra­tie scha­pen­drij­ven met Bor­der Col­lies, waar­bij de deel­ne­mers ken­nis kun­nen maken met de scha­pen­drij­vers en de hon­den. De demon­stra­tie wordt voor­zien van com­men­taar waar­bij de deel­ne­mers uit­ge­legd wordt waar­om com­mu­ni­ca­tie met de hond de belang­rijk­ste pei­ler van de trai­ning is.

Daar­na gaat u zelf aan het werk met de scha­pen en de hon­den. De work­shop wordt afge­slo­ten met het gro­te fina­le spel waar­bij alle deel­ne­mers met scha­pen en hon­den één gro­te uit­da­ging aangaan.
De work­shop wordt ver­zorgd door Bui­ten­bu­si­ness. Prijs op aanvraag.

winebar1

Wijn­proe­ve­rij

In onze Wine Bar zal onze Maître/Sommelier u alles ver­tel­len over wij­nen en kunt u ver­schil­len­de wij­nen proeven.
Duur: onge­veer 1,5 uur.
Kos­ten: € 25,00 per per­soon incl. enke­le hapjes.