Ver­ga­der­breaks

 

Ver­ga­der­breaks zijn kor­te work­shops of acti­vi­tei­ten van maxi­maal 2 uur, die een bij­een­komst nét dat beet­je extra kun­nen geven. Acti­vi­tei­ten gericht op inspan­ning of juist ont­span­ning, altijd op maat gemaakt voor de zake­lij­ke markt. Een ori­gi­ne­le en leu­ke manier om uw team beter te leren ken­nen, de samen­wer­king te ver­ster­ken of even­tu­e­le con­flic­ten bin­nen de orga­ni­sa­tie op te los­sen!

Enke­le sug­ges­ties voor een break:

vergaderbreaks

WIJNPROEVERIJ

In onze Wine Bar bene­den zal onze Maî­tre u alles ver­tel­len over wij­nen en kunt u ver­schil­len­de wij­nen proe­ven.
Duur onge­veer 1,5 uur.
Kos­ten: € 25,00 per per­soon incl. enke­le hap­jes.

vergaderbreaks

NATUURDIORAMA HOLTERBERG

Op slechts 1 km loop­af­stand van Hoog Hol­ten vindt u Natuur­di­o­ra­ma Hol­ter­berg, met een van de groot­ste col­lec­ties Euro­pe­se dier­soor­ten van Neder­land.
Entree: € 6,75 per per­soon. Rond­lei­ding door het muse­um: € 35,00  per groep. (maxi­maal 20 per­so­nen)

vergaderbreaks

HUIFKARTOCHT (evt. met gids)

Een mooie tocht door bos en hei­de, heu­vel en dal, over flo­ra en fau­na op de Hol­ter­berg.
Kos­ten: €110,00 per uur.

Als u een tocht wilt maken met een pro­fes­si­o­ne­le natuur­gids aan boord dan betaalt u een toe­slag à € 55,00 per uur.

fietsen vergaderbreaks

FIETSEN / MOUNTAINBIKES HUREN

Fiet­sen en moun­tain­bi­kes zijn bij ons te huur. Fiet­sen € 12,- per dag en moun­tain­bi­kes € 21,50 per dag inclu­sief helm. Bij de recep­tie ligt een map met diver­se rou­tes.

Indien u onder bege­lei­ding wilt moun­tain­bi­ken dat kan dat via MBT Cli­nic (www.mtbclinic.nl) of info@mtbclinic.nl. Zij stem­men de leng­te en moei­lijk­heids­graad van de cli­nic geheel af op de deel­ne­mers.

vergaderbreaks

KLOOTSCHIETEN

Op eigen gele­gen­heid. U krijgt de klo­ten, een rou­te en de spel­re­gels van ons mee.

Kos­ten: € 2,00 per per­soon.

vergaderbreaks

GEOCACHING

Met behulp van GPS appa­ra­ten op pad over de Hol­ter­berg op zoek naar de schat. De rou­te volgt u door mid­del van uit te voe­ren opdrach­ten in samen­wer­king met de GPS.
Kos­ten: 1,5 uur € 4,50 per per­soon; 2,5 uur € 7,00 per per­soon.

vergaderbreaks

BEZOEK AAN CANADESE BEGRAAFPLAATS

Their names liveth for ever­mo­re’
De Cana­de­se Oor­logs­be­graaf­plaats vormt in deze omge­ving een van de meest indruk­wek­ken­de her­in­ne­rin­gen aan de 2de Wereld­oor­log.

Bezoe­kers van het in 2011 geo­pen­de infor­ma­tie­cen­trum krij­gen met tek­sten, foto’s, per­soon­lij­ke ver­ha­len en audio­vi­su­e­le mid­de­len een impres­sie van de bevrij­ding van Oost-Neder­land door de Cana­de­zen. Elk van de 1.400 gra­ven op het ere­veld heeft een ver­haal.
Entree: gra­tis.
Bezoek aan begraaf­plaats met gids: € 55,00 per uur.

vergaderbreaks

WORKSHOP SCHAPENDRIJVEN

De work­shop begint met een indruk­wek­ken­de demon­stra­tie scha­pen­drij­ven met Bor­der Col­lies, waar­bij de deel­ne­mers ken­nis kun­nen maken met de scha­pen­drij­vers en de hon­den. De demon­stra­tie wordt voor­zien van com­men­taar waar­bij de deel­ne­mers uit­ge­legd wordt waar­om com­mu­ni­ca­tie met de hond de belang­rijk­ste pei­ler van de trai­ning is.

Daar­na gaat u zelf aan het werk met de scha­pen en de hon­den. De mid­dag wordt afge­slo­ten met het gro­te fina­le spel waar­bij alle deel­ne­mers met scha­pen en hon­den één gro­te uit­da­ging aan­gaan.
Prijs op aan­vraag.