His­to­rie

 

De geschie­de­nis van Hoog Hol­ten gaat ver terug…

Het pand werd in 1920 gebouwd in opdracht van dich­ter Mar­tien Bever­sluis. Ken­ne­lijk naar tevre­den­heid, want de man schreef tien Can­zo­nen op het land­huis onder de titel ‘Het Huis op den Berg’. De archi­tec­ten J.A. Jan­sen en J.G. Wat­tjes teken­den voor het ont­werp van het huis.
In 1936 wordt het huis ver­bouwd tot hotel. Het hotel is terug te vin­den in het boek over Log­gers ‘Een­vou­di­ge archi­tec­tuur in een schoo­ne omge­ving’ dat zijn doch­ter Tin­e­ke schreef.

In sep­tem­ber 1944 wer­den alle hotels op de Hol­ter­berg gevor­derd voor inkwar­tie­ring van Duit­se mili­tai­ren. In Hoog Hol­ten werd een zoge­he­ten ‘Krie­gent­bin­dungsan­stalt’ gevestigd.
Er zijn Hol­te­na­ren die bewe­ren dat hier ‘Edel­bräu­ter’ waren onder­ge­bracht: dat waren vrou­wen die zich beschik­baar stel­den voor het baren van ‘edel­ger­maan­tjes’. Inder­daad is het opmer­ke­lijk dat in Hoog Hol­ten, in de peri­o­de van 17 janu­a­ri 1944 tot 29 augus­tus 1944, 57 kin­de­ren gebo­ren zijn. Toch is het dui­de­lijk gewor­den dat in dit hotel gewo­ne, geë­va­cu­eer­de, zwan­ge­re vrou­wen waren onder­ge­bracht, voor­na­me­lijk afkom­stig uit Bre­men en Bielefeld.

Na de bevrij­ding op 8 april 1945 namen de Cana­de­zen hun intrek in het hotel. De vele Cana­de­zen die sneu­vel­den bij de bevrij­ding van oost Neder­land zijn begra­ven op de Cana­de­se begraaf­plaats op de Holterberg.

Sinds 1995 is Hoog Hol­ten in han­den van Rem­co Ver­meu­len en Han­ne­ke van Kou­wen. Zij zijn zich, naast het res­tau­rant, ook gaan rich­ten op de ver­koop van hotel­ka­mers.
Al snel werd het bedrijf uit­ge­breid met ver­ga­der­za­len, om ook ver­ga­de­rin­gen en cur­sus­sen te kun­nen verzorgen.
In 2002 werd er een vleu­gel bij­ge­bouwd en het aan­tal hotel­ka­mers uit­ge­breid naar 24. In 2008 werd het ter­ras gron­dig onder han­den geno­men en werd er een gro­te zaal met eigen bar en ter­ras gere­a­li­seerd voor fees­ten en brui­lof­ten.
Daar­na is Hoog Hol­ten steeds weer bezig met reno­ve­ren, bij­voor­beeld de ser­re van Bras­se­rie Bir­ds en het res­tau­rant.

historie
historie
historie
historie